Försäljningen är öppen hela sommaren!

Garantier & ROT-avdrag

Har du funderingar om vilka garantier du har som kund hos oss så står allt i klartext här

Villkor för att få rotavdrag

För att du ska kunna använda rotavdraget måste du uppfylla vissa villkor. Du behöver även lämna korrekta uppgifter till utföraren som du anlitar.

Rot- och rutavdraget räknas ihop och är sammanlagt max 50 000 kronor per person och år. Det är din inkomst och hur många andra avdrag du gör som styr hur mycket just du kan få i rot- och rutavdrag. Du som köpare ansvarar för att alla villkor för rot- och rutavdraget är uppfyllda.

Läs mer om rotavraget hos Skatteverket

Garantivillkor för Nordic Light produkter

Säljaren förbinder sig att avhjälpa alla fel som på grund av bristfälligheter påverkar varans funktion t.ex. i material. Tillverkning eller uppkomna fel i samband med montering utförd av säljaren.

Garantin gäller enligt nedan angivna garantitider från och med leveransdatumet. Detta under förutsättning att köparen fullgjort sina betalningar gentemot säljaren.

När säljaren mottagit reklamationen och godkänt den samma skall säljaren inom rimlig tid åtgärda felet.

Säljaren ansvarar endast för de fel som uppstår vid normal användning. Garantin omfattar inte fel som orsakats av olycka, eller av köparen ombesörjd felaktig montering, felaktiga justeringar eller onormala förslitningar. Garantin gäller inte vid yttre förändringar som beror på smuts eller andra luftföroreningar.

Garantin gäller inte på skada på markis som uppstår i utfällt läge då vinden överstiger 10 m/s. Närmsta SMHI väderstationvärden för den aktuella tidpunkten skall gälla.

Om köparen vill ha ett uppstått fel avhjälpt åligger det köparen att inom 1 månad efter upptäckten reklamera produkten skriftligen tillsammans med inköpskvitto.

Vid reklamation skall alltid detta garantibevis tillsammans med kvitto uppvisas. Parterna förbinder sig att följa beslut fattade av Allmänna Reklamationsnämnden.

Garantin på fem (5) år gäller samtliga i produkten ingående komponenter exklusive tillkommande styrutrustning.

Kompletterande instruktioner och skötselråd för elektriska/automatiska markiser

Bennströms garantivillkor

Kundansökan ROT-avdrag

Kompletterande instruktioner och skötselråd för elektriska/automatiska markiser

Bennströms garantivillkor

Kundansökan ROT-avdrag

Bennströms Solskyddsgruppen AB
Gjutgärnsgatan 1
721 33 Västerås

Försäljningen är öppen hela sommaren!