Försäljningen är öppen hela sommaren!

Integritetspolicy

Bennströms behandling av personuppgifter

Personuppgiftsansvarig (organisation)

Bennströms Solskydd AB, 556527-9253, Gjutjärnsgatan 1, 721 33 Västerås, (”Bennströms”, ”vi”, ”oss” eller ”vår”) är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som det redogörs för här nedan.

Vilka kategorier av registrerade behandlar vi?

 • Kunder & potentiella kunder
 • Avtalsparter
 • Besökare på bennstroms.se
 • Anställda hos Bennströms¹ (inkl. tidigare och potentiella arbetstagare)
¹ Anställda hos Bennströms hänvisas till vår interna integritetspolicy för anställda för specifik information om uppgifter som behandlas i anställningen. OBS! Som anställd har du samma rättigheter som andra registrerade.

Vilka kategorier av personuppgifter behandlar vi?

Behandlingen av personuppgifter varierar beroende på vilken kommunikationsform du väljer att använda vid kontakt med oss.

Nedan följer en uppräkning av vilka kategorier av personuppgifter som vi behandlar samt exempel på personuppgifter vid varje kategori.

 • Person- och kontaktinformation såsom namn, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, telefonnummer (mobil och/eller fast)
 • Enhetsinformation såsom IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning
 • Geografisk information såsom din geografiska placering
 • Historisk information såsom tidigare köp
 • Information om produkter/tjänster såsom detaljer angående de produkter eller tjänster du har köpt/visat intresse för att köpa, ordernummer

Hur samlar vi in personuppgifter?

Det är oftast den registrerade själv som lämnar sina uppgifter till oss, exempelvis när denne

 • beställer en produkt eller tjänst av oss,
 • lämnar sina uppgifter i supportärenden,
 • skickar e-post till oss,
 • tar kontakt med oss via telefon eller
 • ger sina personuppgifter till någon representant för Bennströms.

När du besöker vår hemsida (www.bennstroms.se) kan du välja att lämna viss information till oss via cookies (läs mer om detta under Cookies nedan).

Vidare kan personuppgifter inhämtas från externa källor såsom genom våra egna sökningar på personsöktjänster.

Ändamål & laglig grund

Varför behandlar vi personuppgifter?

Personuppgifterna används för de ändamål som framgår av denna integritetspolicy och/eller för att fullgöra rättsliga och administrativa skyldigheter. Ändamålen med våra behandlingar är bl.a. att tillmötesgå de registrerades önskemål, kommunicera vid förfrågningar/handläggning av ärenden, ingå avtal, leverera våra produkter/tjänster, utveckla vår verksamhet och uppfylla våra skyldigheter enligt lagstadgade krav.

Vi har alltid en laglig grund för våra olika behandlingar av personuppgifter. Du kan läsa mer om vilka lagliga grunder vi använder oss av nedan.

Avtal

De personuppgifter som vi behandlar behöver vi bland annat för att det ska vara möjligt att hantera ordrar, fakturering, reklamationsärenden och kontakt. Behandlingen är således nödvändig för att fullgöra våra förpliktelser enligt avtal med den registrerade samt för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett avtal ingås.

Berättigat intresse (intresseavvgägning)

I de fall vi anser att vårt intresse av att behandla uppgifterna väger tyngre än de registrerades rättigheter/friheter eller intresse av integritetsskydd för uppgifterna i fråga, grundar vi vår behandling på berättigat intresse genom en intresseavvägning. Detta gör vi exempelvis när vi anser att en behandling är nödvändig för att

 • tillvarata våra rättsliga intressen vid eventuella anspråk,
 • besvara förfrågningar om varor/tjänster eller kommunicera med dig om liknande varor och tjänster som du tidigare köpt,
 • effektivisera vår interna kommunikation/våra resurser, vid
 • marknads- och kundanalyser,
 • uppföljning och utveckling av Bennströms tjänster, samt för
 • marknadsföringsändamål.

Rättslig förpliktelse

Utöver det som beskrivs ovan är vi tvungna att spara vissa uppgifter för att kunna fullgöra våra rättsliga skyldigheter enligt lag, exempelvis bokföringslagen.

Vilka kan ta del av uppgifterna?

De medarbetare på Bennströms som kommer att ta del av uppgifterna behöver det för att utföra sina arbetsuppgifter.

Vi kommer inte att dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut personuppgifter utöver vad som anges i denna policy, om vi inte har fått ditt medgivande till sådant utlämnande eller om det inte är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Bennströms rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem. 

I det fall Polisen eller annan myndighet skulle kräva tillgång till Bennströms behandlade personuppgifter, lämnar Bennströms endast ut uppgifterna om det finns ett domstolsbeslut eller liknande beslut om att göra det.

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till behandling för Bennströms räkning genom ett så kallat personuppgiftsbiträde. Vi ingår alltid ett personuppgiftsbiträdesavtal med våra biträden för att säkerställa att behandlingen av personuppgifter sker enligt våra instruktioner i enlighet med denna policy.

Var behandlas dina personuppgifter?

Vi kommer främst att hantera dina personuppgifter inom EU/EES, men de personuppgifter som vi samlar in från dig kan komma att överföras till eller lagras på en destination utanför EU/EES. Om detta sker säkerställer vi att dina personuppgifter skyddas på ett adekvat sätt och behandlas i enlighet med denna policy. Skyddet innefattar bland annat, men inte enbart, lämpliga avtalsklausuler så som standardavtalsklausuler godkända av EU-kommissionen och andra lämpliga säkerhetsåtgärder.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar endast dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för de ändamål som framgår av lag och av denna integritetspolicy. Vi följer även vad som är god sed i branschen och de rekommendationer och riktlinjer som finns. Därefter kommer vi på ett säkert sätt att ta bort dina personuppgifter. Samma personuppgift kan dock lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Detta innebär att vi kan komma att radera en uppgift ur ett system när den inte längre behövs där, samtidigt som uppgiften kan komma att fortsätta lagras i ett annat system om ändamålet finns kvar för just den behandlingen.

För att vi ska kunna försvara oss mot rättsliga anspråk, t.ex. vid tvister, kan vissa uppgifter komma att sparas i enlighet med tillämplig preskriptionstid. I de fall Bennströms är skyldig att spara uppgifter enligt lag, lagras uppgifterna i enlighet med den tid som finns angiven i tillämplig lagstiftning.

Cookies

På denna webbplats används cookies. Cookies används för att förbättra sajten för besökaren. Sessionscookies används bland annat i syfte att kunna registrera statistik över användandet av Sajten. Denna typ av cookie upphör när du stänger din webbläsare.

Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Det innebär dock att viss funktionalitet på webbplatsen kan komma att begränsas. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en varning varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på din dator.

Bennströms använder sig av cookies från Googles analysverktyg, Google Analytics. Med hjälp av Google Analytics kan vi samla in och analysera data. Google Analytics tar emot information om hur användare hittar vår webbsida och hur den används. Google Analytics hjälper oss att förbättra hemsidan och säkerställa att vår webbsida möter användarens behov. Lagringen av informationen varierar från några dagar till 38 månader beroende på hur ofta användaren besöker vår webbplats.

Dina rättigheter

Som registrerad hos Bennströms har du rättigheter rörande de personuppgifter vi behandlar om dig. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid frågor om personuppgiftsbehandlingen eller om du vill göra någon av dina rättigheter gällande enligt följande:

Samtycke kan återkallas

I de fall behandlingen baseras på ditt samtycke har du rätt att närsomhelst återkalla detta genom att kontakta oss. Ett återkallat samtycke gäller endast för framtida behandlingar och tillämpas därmed inte retroaktivt.

Registerutdrag

Du kan närsomhelst kontakta Bennströms för att kostnadsfritt begära ut en kopia på vilka uppgifter om dig som behandlas hos oss. En administrativ avgift kommer dock att tas ut i det fall vi anser att samma begäran gjorts oskäligt många gånger.

Information

Som registrerad hos oss har du alltid rätt att få information om när, hur och varför dina personuppgifter behandlas. Mycket av denna information framgår redan av denna sida, men om du är intresserad av mer specifika saker rörande behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss skriftligen.

Rättelse

Vi strävar efter att all den information som vi behandlar ska vara korrekt. Detta gäller givetvis även de personuppgifter vi samlar in. För den händelse någon uppgift visar sig felaktig sker rättelse utan dröjsmål. Om du misstänker eller vet att någon information vi har om dig är felaktig, ber vi dig vänligen informera oss om detta. Du kan närsomhelst begära att få dina personuppgifter rättade kostnadsfritt.

Begränsning

Under vissa förutsättningar har du som registrerad rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Du kan exempelvis begära att vi avbryter hanteringen av din personliga information om du vill att vi fastställer dess korrekthet eller anledningen till att den behandlas.

Rätten att invända mot behandling

Du kan närsomhelst invända mot behandlingen av dina personuppgifter, exempelvis om den rättsliga grunden för behandlingen utgörs av en intresseavvägning.

Dataportabilitet

Du har rätt att, på begäran, få ut dina personuppgifter i syfte att föra över dem och återanvända dem hos ett annat företag, myndighet eller organisation. Denna rättighet gäller dock endast om behandlingen grundar sig på samtycke eller ett avtalsförhållande.

Om du vill göra denna begäran är du välkommen att kontakta oss skriftligen.

Radering (”rätten att bli glömd”)

För det fall dina personuppgifter inte längre behövs för ändamålet, eller om behandlingen exempelvis grundas på ditt samtycke och du återkallar detta, har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Det kan dock finnas förpliktelser för Bennströms, såväl avtalsmässigt som rättsligt, som hindrar oss från att omedelbart radera delar av dina personuppgifter. Personuppgifter som vi är skyldiga att spara enligt lag och andra förpliktelser ser vi till att blockera så att de endast kan användas för dess specifika syften.

Länkar till andra webbplatser

Bennstroms.se kan innehålla hyperlänkar till andra webbplatser. Bennströms är aldrig ansvariga för integritetspolicyer eller integritetsförfaranden hos någon tredje part. Vi rekommenderar därför att du kontrollerar respektive sidas integritetspolicy och hur de hanterar personuppgifter.

Klagomål

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande dataskyddslagstiftning vill vi såklart att du berättar det för oss. Du har även rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. För mer information besök www.imy.se 

Uppdateringar av vår integritetspolicy

Denna informationstext uppdaterades senast den 4 november 2021. Vi kan komma att ändra denna information, till exempel om vi skulle samla in ytterligare uppgifter eller behandla dina uppgifter för nya ändamål. Den senaste versionen av informationen finns alltid publicerad här på bennstroms.se.

Kontaktuppgifter

Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter hanteras, kontakta oss genom en skriftlig egenhändigt undertecknad begäran som skickas till:

Bennströms Solskydd AB
Gjutjärnsgatan 1
721 33 Västerås

I brevet önskar vi att du uppger ditt namn, adress, e-post, telefonnummer samt personnummer i tillägg till ditt ärende. Bifoga även en kopia av din legitimation. Svar kommer att skickas till din folkbokföringsadress.

Bennströms Solskyddsgruppen AB
Gjutgärnsgatan 1
721 33 Västerås

Försäljningen är öppen hela sommaren!